„Dávno již cítěna byla potřeba opatřiti řádně obec zdejší proti možnému požáru. Jsouť v obci četné budovy slamou kryté a ty v případě požáru, těžko by bylo chrániti nedostatečnými hasidly, které obec po ruce měla. Aby nedostatku tomu odpomoženo bylo, pomýšleno zcela vážně na to, zříditi v obci Sbor dobrovolných hasičů, kteří vedeni jsouce krásným heslem: „Pro Boha a bližního“, s láskou a bez zisku, ochotni by byli v čas nebezpečí chrániti život i majetek svých spoluobčanů všech tříd a stavů. Ku podnětu pro blaho obce vždy činného starosty pana Františka Kratochvíla sestoupilo se družstvo občanů, kteří myšlénku již uvedenou ve skutek přivedli založením sboru hasičského. 

 Jaroslav Hornof, učitel z Řep.

 Nejstarší historie sboru dobrovolných hasičů z řep zasahuje až ke konci 19. století, kdy řepští občané zatoužili po vyšší ochraně svého hmotného majetku. Starosta František Kratochvíl svolal družstvo občanů a 8. 3. 1891 se konala ustanovující schůze sboru dobrovolných hasičů z Řep. Do sboru se tehdy přihlásilo 14 činných členů a 25 přispívajících. Byly navrženy stanovy a určen prozatímní správní výbor. 9. 1. 1892 byly stanovy po menších úpravách schváleny a nic nebránilo konání první řádné valné hromady. Zde byli zvoleni členové správního výboru a určeno, že nový sbor bude členem hasičské župy Pobělohorské. S pomocí obecních financí i darů řepských občanů byla zakoupena výstroj pro 12 hasičů a jednoproudová stříkačka s příslušenstvím. Roku 1893 byla sboru pořízena hasičská lezačka a za 1000 zlatých postavena hasičská zbrojnice. Pokud jste dočetli až sem, tak vězte, že nyní se dozvíte o opožděné historii zličínských hasičů. Když si kolem roku 1890 začali řepští zastupitelé pohrávat s myšlenkou zřízení hasičského sboru, byla k jednání přizvána i sousední obec Zlejčín (dnes Zličín). Byla navržena spolupráce obou obcí a založení společné hasičské jednotky. Ve Zlejčíně však nebyl tento návrh přijat a vznikl tak pouze řepský sbor. 

 Řepský sbor od svého založení prožívá šťastná léta. Postupně se vylepšuje výstroj i technika, hasiči vypomáhají při požárech v okolních obcích a oslavují 15. výročí založení sboru. Roku 1912 se v Řepích koná dokonce župní sjezd, kterého se zúčastnilo 23 sborů. Jak už to tak bývá, po vzestupu musí následovat pád. Roku 1914 ochromuje činnost hasičů válka. Většina mužů musí do služby a tak se členská základna postupně zužuje na pouhé 4 muže. Po válce se sbor ke své práci navrací a opět pomáhá v krizových situacích. Roku 1922 oslavují členové 30. výročí založení sboru a vzniká jinošská družina, která čítá 38 dětí. Družina se zabývá především cvičební a hereckou činností. V následujících letech se sbor opět rozrůstá, muži se zúčastňují několika cvičení ve spolupráci se sousedními obcemi. V roce 1936 je obcí zakoupena nová motorová stříkačka „Stratílek“ za 24000 korun a 200m hadic. V roce 1939 přichází další rána v podobě okupace. Veškerá činnost sboru je omezena jen na protisabotážní hlídky a dochází dokonce k zatčení několika funkcionářů sboru Gestapem. V Řepích vzniká ilegální revoluční výbor, který zasahuje do bojových akcí o letiště a kasárna v Ruzyni. Řepští hasiči pomáhají, kde se dá. 

 Po roce 1946 se vyměňuje osazenstvo v nejvyšších funkcích sboru. Hlásí se noví členové a členky a v celé jednotce je nyní 19 činných a 65 přispívajících členů. Od roku 1949 se většina sil hasičů zaměřuje na preventivní činnost. Po celé obci se provádějí preventivní prohlídky, čímž se daří snížit počet zásahů. Roku 1952 vzniká ve sboru nová skupina dorostu, která čítá 14 členů. V roce 1957 hasiči získávají od obce bývalý taneční sál č.p. 23, který po stavební úpravě slouží jako hasičská zbrojnice. Tento rok je pro náš sbor velmi štědrý, jelikož MNV předává hasičům také vozidlo Praga RN. V roce 1958 vznikají ve sboru 2 nová družstva zájmového kroužku, který působí ve spolupráci s místní školou. 25. října 1959 se koná slavnostní otevření nově opravené hasičárny a o 3 roky později oslavujeme již 70 let činnosti sboru dobrovolných hasičů v Řepích. Další léta jsou spojena s preventivní, záchrannou i závodní činností sboru. Dochází také k opravám techniky a doplnění vybavení. V roce 1975 předává Požární útvar hl.m. Prahy do užívání Škodu 706 CAS 16 a ještě téhož roku bylo převzato nové terénní vozidlo GAZ M- 461 z Mototechny. Léta štědrá na novou techniku však tímto nekončí. Po dvou letech získává sbor také novou motorovou pilu, starší skříňový Robur, motorovou stříkačku PPS-12 s podvozkem a výsuvní žebřík DZ – 12. Majetkem MNV se stává také Š - 706 CAS 16. V roce 1980 přebíráme od Požárního útvaru hl.m. Prahy vozidlo Tatra 138 CAS 32 a od MNV a ONV Prahy 6 specielní požární vozidlo IFA a generálkované vozidlo Š – 706 CAS 16. V dalších letech se stále více rozvíjí činnost sboru. Pořádají se náborové akce do kroužku mladých hasičů. Členové sboru se uplatňují jak při zásazích, tak ve sportovní činnosti. Léta plynou a kdysi nová kvalitní technika zaostává. Vyměňujeme tedy vozidlo CAS 32 T – 138 za kolegyni stejného typu, která je ovšem o celých 10 let mladší. Získáváme také převodem autobus Robur. Veškerá činnost sboru se zaměřuje na výchovu mladých požárníků, preventivní a záchrannou činnost a na opravy a údržbu techniky, vybavení a zbrojnice. 

 Začátky porevoluční éry jsou poznamenány přerodem celé společnosti. Přestáváme si říkat soudružko/soudruhu, děti sundali červené šátky a pěticípé hvězdy z baretů a manželky bratrům hasičům přešily knoflíky na uniformách. Zanikla také Národní fronta, ve které byla sdružena i naše organizace. Změnilo se vše, jen práce zůstala stále stejná. Roku 1990 byl vyřazen z užívání CAS 16 Š – 706, našemu sboru byla přidělena plošina PP – 27 a v roce 1991 bylo převedeno od Hasičského sboru Praha hasičské vozidlo CAS 25 – Š 706. Získáním nové techniky se činnost sboru opět zlepšila a práce se stala efektivnější. I v dalších letech se řepští hasiči věnují především prevenci, školením, práci s mládeží a pomoci při požárech a krizových situacích. Roku 1992 oslavujeme 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Řepích. Od roku 1993 se každoročně koná Memoriál Františka Zvoníčka, který byl dlouholetým a zasloužilým členem našeho sboru. 

 V současné době se veškerá činnost sboru rozděluje rovnoměrně mezi výjezdovou jednotku a sportovní družstva. Členové výjezdové jednotky se zúčastňují pravidelně školení, stáží, námětových cvičení a zásahů v rámci pražského integrovaného systému. Sportovní družstva dětí, žen, mužů a dorostu pravidelně trénují a soutěží v Praze i okolí. Věnujeme se také práci s mládeží, prevenci, údržbě techniky a vybavení.